Menu

Privacyverklaring

Met de privacy van mijn cliënten ga ik zo zorgvuldig mogelijk om. Hieronder vindt je een aantal zaken die van belang zijn als het gaat om privacy. 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand (alleen als deze in het belang zijn van de psychosociale therapie) en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, als dit nodig mocht zijn en na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik let op het waarborgen van privacy. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,  
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens 
Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt..  
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, en na toestemming van de cliënt  
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing  
 • Een klein deel van de persoonsgegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen  
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van persoonlijke gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.  

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

Privacy op de zorgnota  

Als je komt voor psychosociale therapie krijg je een zorgnota, hierop staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar. 

 • naam, adres en woonplaats 
 • geboortedatum 
 • de datum van de behandeling  
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’ 
 • de kosten van het consult